contoh program perulangan Do While dan For serta Array di bahasa C

perulangan dalam bahasa c

#include "stdio.h"
char nm[100][100],lagi[1];
int i=1,j;
main(){
 /*untuk memasukkan nama*/
 do{
  clrscr(); /*membersihkan layar*/
  printf("Masukkan nama : "); scanf("%s",&nm[i]); /*memasukkan nama*/
  i++;
  printf("\n\nInput lagi [Y/T] : ");scanf("%s",&lagi); /*lagi atau tidak*/
 }while((strcmp(lagi,"Y")==0) || (strcmp(lagi,"y")==0)); /*kondisi untuk melakukan perulangan*/
 /*untuk mencetak nilai*/
 printf("\n\n");
 for(j=1;j<=i-1;j++){
  printf("Nama %d : %s\n",j,nm[j]);
 }
 getche(); /*eksekusi program*/
}